Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thanh Bình
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Thuộc bộ phận Phòng Kế hoạch Tài chính
Ngày sinh 25/04/1981
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60