Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đặng Thị Hoa
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng ban Đời sống
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 23/12/1972
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60