Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Kim Nhung
Chức danh chính Phó Chủ tịch Công đoàn
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 07/07/1967           Nơi sinh: Nghệ An

, . : 60