Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Kim Nhung
Chức danh chính Phó Chủ tịch Công đoàn
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng ban Nữ công
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 06/07/1967           Nơi sinh: Nghệ An
Trình độ chuyên môn PGS.TS

, . : 60