Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Thị Thanh Hải
Chức danh chính Ủy viên Thường vụ công đoàn
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 03/07/1971           Nơi sinh: Ninh Bình

, . : 60