Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lương Phúc Thành
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 02/12/1973
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60