Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Quỳnh Trang
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 23/08/1987
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60