Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Khánh Quỳnh
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 24/01/1980
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60