Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Minh
Chức danh chính Chủ tịch Công đoàn
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 17/01/1961           Nơi sinh: Đan Phượng, Hà Nội

, . : 60