Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh chính Ủy viên Thường vụ công đoàn
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 19/11/1976           Nơi sinh: Quảng Ninh

, . : 60