Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh chính Chủ tịch công đoàn
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 18/11/1976           Nơi sinh: Quảng Ninh
Trình độ chuyên môn PGS.TS

, . : 60