Công đoàn trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Trần Thị Thoa
Chức danh chính Ủy viên Ban Chấp hành
Thuộc bộ phận Công đoàn trường
Ngày sinh 05/10/1986
Trình độ chuyên môn Th.S

, . : 60