Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hà Văn Sự
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Kinh tế - Luật
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 17/01/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 19/08/1997
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60