Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Mai Thanh Lan
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 28/09/1976           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS. TS

, . : 60