Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đức Nhuận
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng KT&ĐBCLGD
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 05/03/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 01/08/1997
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60