Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 21/03/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 12/09/2007
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60