Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản lý khoa học
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 26/04/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60