Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thành Hưng
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 15/03/1983           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 14/01/2006
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Tương đương trung cấp

, . : 60