Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thành Hưng
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 15/03/1983           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 14/01/2006
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Tương đương trung cấp

, . : 60