Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Minh Nhàn
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Quản trị nhân lực
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 23/08/1976           Nơi sinh: Hải Phòng
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60