Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Trần Hưng
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 09/12/1980           Nơi sinh: Quảng Ninh
Trình độ chuyên môn Tiến sĩ

, . : 60