Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Viết Thái
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng ĐN&TT
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 18/11/1976           Nơi sinh: Quảng Ninh
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60