Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Thị Thu Thủy
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 07/11/1967
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60