Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Văn Thường
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Giám đốc Cơ sở Hà Nam
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 26/11/1961           Nơi sinh: Hà Nam
Ngày vào đảng 14/06/2005
Trình độ chuyên môn ThS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60