Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Phan Thị Thu Hoài
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Marketing
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 20/02/1971           Nơi sinh: Hà Tĩnh
Ngày vào đảng 30/08/2008
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60