Đảng uỷ trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Văn Hùng
Chức danh chính Đảng ủy viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Lý luận chính trị
Thuộc bộ phận Đảng uỷ trường
Ngày sinh 12/03/1979           Nơi sinh: Hải Dương
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60