Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông tin nhân sự


Họ tên Khúc Đại Long
Chức danh chính Phó Bí thư
Thuộc bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày sinh 15/11/1988           Nơi sinh: Thái Bình
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60