Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông tin nhân sự


Họ tên Lê Ngọc Cường
Chức danh chính Phó Bí thư
Thuộc bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày sinh 17/09/1986           Nơi sinh: Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60