Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông tin nhân sự


Họ tên Mai Ngọc Anh
Chức danh chính Ủy viên thường vụ
Thuộc bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày sinh 14/02/1987           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60