Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông tin nhân sự


Họ tên Ngô Ngân Hà
Chức danh chính Ủy viên thường vụ
Thuộc bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày sinh 05/06/1988           Nơi sinh: Thái Nguyên
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60