Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Tùng Lâm
Chức danh chính Ủy viên thường vụ
Thuộc bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày sinh 16/02/1991           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60