Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Thông tin nhân sự


Họ tên Phan Thu Trang
Chức danh chính Bí thư Đoàn Thanh niên
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Ngày sinh 22/12/1985           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn TS

, . : 60