Hội cựu chiến binh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đắc Cường
Chức danh chính Chủ tịch hội
Thuộc bộ phận Hội cựu chiến binh
Ngày sinh

, . : 60