Hội cựu chiến binh
Thông tin nhân sự


Họ tên Phạm Văn Thường
Chức danh chính Chi Hội trưởng
Thuộc bộ phận Hội cựu chiến binh
Ngày sinh

, . : 60