Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Bùi Hữu Đức
Chức danh chính Chủ tịch Hội đồng trường
Chức danh kiêm nhiệm Bí thư Đảng ủy
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 23/02/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 19/07/1993
Địa chỉ email buihuuduc@tmu.edu.vn
Địa chỉ nhà riêng Tập thể Đại học Thương mại
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60