Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Thị Lụa
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 19/07/1972
Ngày vào đảng 31/05/2002
Trình độ chuyên môn Ths
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60