Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Đinh Văn Sơn
Chức danh chính Thành viên
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 24/12/1960           Nơi sinh: Hà Nam
Ngày vào đảng 10/01/2001
Địa chỉ nhà riêng Tập thể Đại học Thương mại
Trình độ chuyên môn GS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60