Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Doãn Kế Bôn
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên cao cấp
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 04/09/1956           Nơi sinh: Nam Định
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60