Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hà Văn Sự
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng khoa Kinh tế - Luật
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 17/01/1970           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 19/08/1996
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60