Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Hoàng Ngọc Huấn
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 09/03/1973           Nơi sinh: Thái Bình
Ngày vào đảng 18/12/2008
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60