Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Lương Minh Huân
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Viện trưởng Viện phát triển doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 24/12/1980
Ngày vào đảng 14/11/2010
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60