Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Mai Thanh Lan
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Nhân sự
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 27/09/1976           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Trung cấp

, . : 60