Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Đức Nhuận
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 05/03/1967           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 01/08/1997
Trình độ chuyên môn PGS. TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60