Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Hoàng Việt
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 25/04/1980           Nơi sinh: Hà Nội
Ngày vào đảng 24/04/2008
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60