Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Bích Loan
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó hiệu trưởng
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 05/08/1967
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60