Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Phượng
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 29/03/1968
Ngày vào đảng 21/04/2001
Trình độ chuyên môn Ths
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60