Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thu Quỳnh
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 24/01/1976
Ngày vào đảng 25/01/2008
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60