Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thu Quỳnh
Chức danh chính Thư ký Hội đồng trường
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 23/01/1976
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Tương đương trung cấp

, . : 60