Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Văn Hoàng Long
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Sinh viên chính quy K55A5 Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí MInh
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 21/03/2001           Nơi sinh: Vĩnh Phúc

, . : 60