Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Tô Ngọc Hưng
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Nguyên GĐ Học viện ngân hàng
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 09/01/1955
Trình độ chuyên môn PGS.TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60