Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Thuần
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng phòng Quản trị
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 28/11/1976
Ngày vào đảng 04/09/2009
Trình độ chuyên môn Ths
Trình độ lý luận chính trị Sơ cấp

, . : 60