Hội đồng trường
Thông tin nhân sự


Họ tên Vũ Trọng Bình
Chức danh chính Thành viên
Chức danh kiêm nhiệm Vụ trưởng Vụ kinh tế vùng và địa phương, Ban Kinh tế trung ương
Thuộc bộ phận Hội đồng trường
Ngày sinh 28/04/1967
Trình độ chuyên môn TS
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp

, . : 60