Các Phòng và Đơn vị trực thuộc
Thông tin nhân sự


Họ tên Đào Thế Sơn
Chức danh chính Phó Trưởng phòng
Chức danh kiêm nhiệm Giảng viên
Thuộc bộ phận Phòng Đối ngoại và Truyền thông
Ngày sinh 04/10/1976           Nơi sinh: Hà Nội
Trình độ chuyên môn ThS

, . : 60